Balkan welaýat kitaphanasy

Balkan welaýat kitaphanasynyň täze binasy özüniň binagärlik çözgüdi bilen tapawutlanyp, Balkanabat şäheriniň şäher gurluşyk we binagärlik ulgamynda ajaýyp hem-de gaýtalanmajak nusga hökmünde tapawutlanýar. Kitaphananyň täze binasynyň umumy tutýan meýdany 12 müň 150 inedördül metr. Binanyň beýikligi 45 metr, ini 50 metr, gapdal uzynlygy 115 metr. Kitaphana 6, ýerzemin gaty bilen 7 gatdan ybarat. Kitaphanada 1 million neşir birligini saklamak hem-de birbada 600 okyja hyzmat etmek üçin ähli mümkinçilikler döredilen, kitaphananyň ululy- kiçili 6 sany okalga zaly bar.

Okuwjylar

79

Ýazylanlar

72

Kitaphanalar

88

Okuwjylar

Ýazylanlar

Kitaphanalar

Aşgabat şäheriniň jemagat kitaphanasy 1928 -nji ýylda işe başlaýar. 1999-njy ýylda Merkezleşdirilen ulular we çagalar kitaphanalar toplumlary birikdirilip Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy döredilýär. Häzirki wagtda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy Magtymguly adyndaky merkezi we 21 sany kitaphana şahamçasyndan durýar

  • erhrsghs
  • hsthsthsd
  • hsdthsdf
  • hsdfsgdf
  • dfgdfgd dfgd
  • Ut dfgdfg